Open Accessibility Menu
Hide

Vietnamese

Vui lòng cho nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe biết nếu quý vị cần dịch vụ thông dịch viên.

Các dịch vụ thông dịch viên bảo mật và thông thạo, bao gồm Ngôn Ngữ Ký Hiệu Mỹ
(American Sign Language, ASL) và nhiều ngôn ngữ nói, được cung cấp miễn phí theo yêu
cầu cho quý vị.

Nếu quý vị có khiếu nại về các dịch vụ thông dịch viên đã nhận được từ bệnh viện này, quý vị
có thể liên hệ với:

California Department of Health Services

464 West 4th Street, Suite 529
San Bernardino, CA 92401

800.344.2896

Đối với các dịch vụ tiếp âm dành cho người gặp khó khăn về nghe hoặc nói, vui lòng gọi:

MCI từ TDD 800.735.2929 hoặc MCI từ điện thoại tiếng nói 800.735.2922

Sprint từ TDD 888.877.5378 hoặc Sprint từ điện thoại tiếng nói 888.877.5379

Dấu hiệu này phải được dán theo Đạo Luật về Sức Khỏe & An Toàn, Mục 1259(c)(3) (Health & Safety Code Section 1259(c)(3))